Het Adviesbureau van Hart adviseert scholen in het primair en voortgezet onderwijs over hun cultuurbeleid en de kwaliteit van hun culturele programma's.
 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
Landelijk project uitgezet via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hart heeft i.s.m. met gemeente Haarlem en een klein gedeelte Zandvoort een eigen aanvraag ingediend en voert dit project sinds 2013 uit.

CMK is gericht op de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het Primair Onderwijs. Dit houdt voor Haarlemse scholen in dat op 31 december 2016 het Cultuurmenu-aanbod op zo’n manier is vormgegeven dat scholen een keuze voor activiteiten kunnen maken, afgestemd op hun eigen cultuurbeleid en dat activiteiten die in het Cultuurmenu zijn opgenomen worden geëvalueerd en aangepast. Een tweede gedeelte van dit project richt zich meer op muziekonderwijs op Haarlemse scholen. Op 8 scholen worden leerlijnen ontwikkeld en leerkrachten geschoold in het geven van muzieklessen. Daarnaast worden muziekdocenten geschoold in het opzetten van leerlijnen en het scholen van leerkrachten. Onderlegger voor ons beleid is het SLO leerplankader KO en het model voor creativiteitsontwikkeling.

Scholing van leerkrachten en kunstvakdocenten
Als praktische uitvoerder van het convenant is Hart Adviesbureau de organisatie in Haarlem waar schoolbesturen en scholen zich op richten als het gaat om nascholing. Denk aan: zingen, op gitaar kunnen begeleiden en creativiteitsontwikkeling. De wens is om dit aanbod uit te breiden voor muziek en andere kunstzinnige disciplines eraan toe te voegen.

Kwaliteitsbewaking culturele programma’s PO scholen
Vanuit het project CMK is evaluatie van programma’s uit het Cultuurmenu geïnitieerd via het model Hoeksche Waard. Het Adviesbureau initieert doorontwikkeling van dit model waarin creativiteitsontwikkeling wordt opgenomen.  

Visie en operationaliseren van cultuurbeleid PO scholen
Resultaten en projecten uit CMK worden ingezet op scholen via de combinatieregeling op Muziekeducatie + scholen. Muziekeducatie verbonden aan visie en beleid op scholen, om zo te zorgen voor leerlijnen en borging en afgestemde scholing voor leerkrachten.Voor scholen die buiten deze regelingen vallen wordt gekeken of het mogelijk is om de regeling Muziekimpuls of Professionalisering Cultuuronderwijs hiervoor aan te spreken.

Professionalisering Cultuuronderwijs en Muziekimpuls  in samenwerking met schoolbesturen
Vanuit het Adviesbureau worden nieuwe regelingen onder de aandacht gebracht van de schoolbesturen. Stichting Salomo en Spaarnesant voor de regeling Muziekimpuls. Stichting St. Bavo voor de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs.

PO en VO netwerken
In opdracht van de gemeente Haarlem organiseren we netwerken voor het PO en VO. Een cyclus die gericht is op kennisdeling en kwaliteitsverbetering. Leidend richting een Dag voor de Cultuureducatie voor het Primair Onderwijs.

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.
 
Copyright: Stichting Hart